Schlagmethode

Schlagmethode

Siehe Perkussionsmethode.